Inaka tourismAccessInquiry

Inaka tourism  
                                          Japanese

  

 

  NPO Yamanashi Government Association

  【Inquiry】

  676kita Yamanashi-shi,
  Yamanashi Pref. 405-0041
  Tel / Fax : 050-2006-8988

  31-706 Daikyo−cho,Shinjuku-ku,
  Tokyo 160-0015
  Tel : 03-3352-2135  Fax : 03-3352-2136
  E-mail : infotyo@yamanashi-ga.org HP : http://www.yamanashi-ga.org

  【Office】

  1868-6kita Yamanashi-shi,
   Yamanashi Pref. 405-0041

copyright© NPO Yamanashi Government Association All rights reserved.
HOMEへ HOME